โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่