โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริรัตน์ สุวรรณภาชน์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 01
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 02
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 03
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 04
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 05
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 06
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 07
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 08
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 09
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : สมเกียรติ เลิศกาญจนาพร
ตำแหน่ง :