โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวันเพ็ญ วาเลนทอฟสกี้

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางมนัสนันท์ ค้ำชูสิทธิผล

นางสาวสุพัฒตา สมเกศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครู พนิดา สุภานาม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

foreigner teacher