โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุพัฒตา สมเกศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมนัสนันท์ ค้ำชูสิทธิผล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางวันเพ็ญ วาเลนทอฟสกี้
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

ครู พนิดา สุภานาม

foreigner teacher