โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวขนิษฐา รัตนวารินทร์

นางสีฟ้า ชุณหรัต

ครู ปราณี ไคลมี