โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
พนักงานโรงเรียน

นางสาวอุมาศรี บัวเนตร์

นางนันทิชา บุตรเวียงพันธ์

นายเกรียงไกร ฉิมนอก