โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
งานธุรการ

นางสาวชไมพร วานิชวรรณ์

นางสาวพจนีย์ แสงสุรีย์