โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรัตนา สินประวัติ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเฉลิมพล วรีวัฒน์

นางสาว สุภาพร ศรีโชค
ครูผู้ช่วย