โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรัตนา สินประวัติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเฉลิมพล วรีวัฒน์

นางสาว สุภาพร ศรีโชค
ครูผู้ช่วย