โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวเจนจิรา ประภาสะวัต

นายทรงฤทธิ์ พรประภา

นายสำรวจ ป่ากุญชร