โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวเจนจิรา ประภาสะวัต

นายทรงฤทธิ์ พรประภา

นายสำรวจ ป่ากุญชร