โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุดารัตน์ จันทร์เอี่ยม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววาสนา ปั้นไล้
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวพรพิมล จันบัว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0