โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุดารัตน์ จันทร์เอี่ยม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาววาสนา ปั้นไล้
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพรพิมล จันบัว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1