โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุพัตรา คงพิรุณ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพิชญานันท์ โพธิ์สีตา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาววรัญญา วงศ์สุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางศุภลักษณ์ อภิหกิจ