โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิชญานันท์ โพธิ์สีตา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววรัญญา วงศ์สุวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นาย โสฬส ลีลาศวัฒนา
ครู