โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิภา มูลบรรจง

นางสุกฤตา ชัยวิเศษ

นางสาวฐิติกานต์ โชคอนุวัฒน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวธารทิพย์ บุญญาธิการ