โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุริศา วารุณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 /2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววารีรักษ์ เครือรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจิดาภา ขานเกตุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

ครู ปราณี ไคลมี
ครูชำนาญการพิเศษ