โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุริศา วารุณ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววารีรักษ์ เครือรัตน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวจิดาภา ขานเกตุ

นางภาวินี เลี้ยงรักษา