โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ปฐมวัย

นางสาว ณิชกานต์ เอกนุช

ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาว ผกามาศ อายุวัฒนะ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางอรวรา มูลน้อย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวอรชุมา วานิชวรรณ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวพิมฤทัย เส้งสีแดง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวอโนทัย แจ่มในจิตต์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2