โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ปฐมวัย

นางสาวอโนทัย แจ่มในจิตต์

นางสาว ณิชกานต์ เอกนุช

นางสาวอรชุมา วานิชวรรณ์

นางสาวพิมฤทัย เส้งสีแดง

นางสาวบุญญรัตน์ ยอดกันหา

นางสาวสุพัตรา ลักษมีวิมล

นางสาวภาวิณี ไตรย์วาสน์

นางสมบูรณ์ สมนึก

นางสาวเนตรติยา ดาวเศรษฐ์

นางนวรัตน์ ปานรอด

.

นางอรวรา มูลน้อย