โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ปฐมวัย

นางสาว ณิชกานต์ เอกนุช

ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวอรชุมา วานิชวรรณ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอโนทัย แจ่มในจิตต์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2