โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี ดร. พินิจ สังสัพพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา