โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุปราณี อุปรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี พินิจ สังสัพพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พศ.2561 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : นาย กฎทบวง รัตนพลที
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นาง ศิริรัตน์ สุวรรณภาชน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นาง เมตตา ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นาย สุริยนต์ สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นาย สมาน ชื่นอิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นาย บัณฑิต พัดเย็น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นาย สำราญ เจริญพักตร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นาย ประยูร สกุลกิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นาง ดวงรัตน์ โอสถสงเคราะห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นาง ประสิทธิ์ศรี โรจนสิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นาย ชลิต พุทธรักษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นาย พงศ์ศักดิ์ รัตนวงศา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518 - 2522
ชื่อ-นามสกุล : นาง สลวย โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508 - 2516
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ประหยัด ธีรเนตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2504 - 2508