โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
คณะผู้บริหาร

นางสาว สุปราณี อุปรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา