โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
คณะผู้บริหาร
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่