โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
แผนผังการบริหารโรงเรียน
แผนผังการบริหารโรงเรียน
แผนผังการบริหารโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก