โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
แผนผังการบริหารโรงเรียน [O1]
แผนผังการบริหารโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
แผนผังการบริหารโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก [O1-1]
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก [O1-2]