โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด รายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินการอ่น คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ปีการศึกษา 2563