โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด รายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินการอ่น คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ประถม3 2563
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ประถม3 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.24 KB
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ประถม3เปรียบเทียบ 2562-2563
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ประถม3เปรียบเทียบ 2562-2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.13 MB
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.07 KB
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ป6 ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ป6 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.47 KB
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน Reading Test (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน Reading Test (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน Reading Test (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน Reading Test (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
DMCภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
DMCภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.98 KB