โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
mail
https://drive.google.com/file/d/1ErLEEL8D4YBv91QkkkzbRMSAuCdRcsoo/view?usp=sharing
 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
mail
https://drive.google.com/file/d/1iH7qj2Y_cHvGS8X9L2fVnVYsDRidcZ7P/view?usp=sharing