โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
สารสนเทศ
รายการการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.65 MB
รายการการประเมินตนเอง SAR 2560 ส่วนที่ 1
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ส่วนที่ 1 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.36 MB
รายการการประเมินตนเอง SAR 2560ส่วนที่ 2
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ส่วนที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.7 MB
รายการการประเมินตนเอง SAR 2561
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.11 MB