โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
การส่งเสริมความโปร่งใส(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5)
Q29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.24 KB
Q30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.24 KB
Q31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.24 KB
-- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม --
O32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.24 KB