โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ข้อมูลพื้นฐาน (ตัวชี้วัดย่อย 9.1)
Q1 โครงสร้าง
ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม
Q2 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลชื่อ - นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด
Q3 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
Q4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุม ปี พ.ศ. 2562
Q5 ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
(1) ที่อยู่
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) หมายเลขโทรสาร
(4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Mail)
(5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน
Q6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
Q7 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
Q8 Q&A
ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทาง ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน