โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก

เปิดสอบระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6