โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

- ชั้นอนุบาล 3 ขวบ - อนุบาล 2

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6