โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  มีความเป็นไทย วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้เข้มแข็งสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

เป้าประสงค์

1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีสุขภาวะที่ดี

2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  มีความเป็นไทย วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. โรงเรียนมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินที่เหมาะสมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน บรรลุตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียน

5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

6.  โรงเรียนมีระบบการการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีภาคีเครือข่ายการพัฒนา และโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

7. ผู้เรียนเห็นคุณค่า ตระหนัก อนุรักษ์ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น