โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

“จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

เป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย”
 

ปรัชญา

“พัฒนาความคิด จิตสำนึกความเป็นไทย ปรับตัวได้ทุกสังคม”