โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 โรงเรียนแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเหล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองราชสมบัติยืนยาวครบเป็นสองเท่าของรัชกาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  พระบรมอัยกาธิราช  เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม  2441 วัดอรุณราชวราราม  ซึ่งสถานที่แห่งนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  เคยเสด็จประทับที่พระราชวังเดิมข้างวัดแห่งนี้  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราช  อีกทั้งได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้เป็นอเนกประการรวมทั้งได้ทรงพระราชทานนามจาก "วัดแจ้ง" มาเป็น "วัดอรุณราชวราราม" ในปัจจุบันนี้  
                       ในการสร้างโรงเรียนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัวได้ทรงชักชวนพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในให้ทรงบริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียน  เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ถวายแด่สมเด็จ พระบรมอัยกาธิราชเจ้า โดยได้มอบให้พระวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นปราบปรปักษ์  เป็นแม่กองจัดสร้างเป็นอาคารตึก  2  ชั้น  จากเงินบริจาค  33,484  บาท  30  อัฐ   แต่การก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้า  เงินบริจาคที่ใช้สร้างไม่เพียงพอ  กระทรวงธรรมการจึงได้จัดงบประมาณสมทบให้อีก 7,307 บาท  จนสามารถเปิดเรียนครั้งแรกได้ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2445 ชื่อ “โรงเรียนทวีธาเศก”จากนั้นได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยดีตลอดมา  จนมีนักเรียนมากขึ้นสถานที่เรียนจึงคับแคบแออัด  ทางราชการจึงสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในบริเวณที่ดินของวัดนาคกลางเมื่อ พ.ศ. 2494  โดยย้ายเอานักเรียนชั้นมัธยมปลายไปเรียน  ส่วนมัธยมต้นยังคงให้เรียนที่อาคารเรียนที่วัดอรุณราชวราราม  จนถึง พ.ศ. 2503 ได้ย้ายออกไปเรียนที่วัดนาคกลางทั้งหมด  อันเป็นโรงเรียนทวีธาภิเศกในปัจจุบันนี้นั่นเอง
        สำหรับอาคารเรียนหลังเดิม ณ วัดอรุณราชวรารามนั้น  กรมสามัญศึกษาได้ทำการเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5  -  ป.7)  โดยเปิดสอนชั้น ป.5  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2504  มีนักเรียน 390 คน  ครู 20 คน  และให้ชื่อว่า  "โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก"  เพื่อทรงความหมายเดิมที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างโรงเรียนขึ้นมา  ณ  บริเวณแห่งนี้ ต่อมาในปีการศึกษา 2521  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกได้เปลี่ยนแปลงการเปิดรับ     นักเรียนใหม่  ได้ทำการรับนักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ชั้น ป.6  ตามหลักสูตรที่ราชการเปลี่ยนแปลงใหม่และในปีการศึกษา 2522   ได้เปิดสอนเด็กเล็กอีก 1 ห้องเรียน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาวันที่ 1 ตุลาคม 2523 ได้โอนโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกจากกรมสามัญศึกษาไปสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ขึ้นตรงต่อสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ในกลุ่มโรงเรียนกลุ่มสุโขทัย   7  กรกฎาคม  2546  ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.  ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  โดยมาตรา  63  มาตรา  64  ให้โอนโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5  ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ลงวันที่  7  กรกฎาคม  2546