โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 มี.ค. 62 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6
17 มี.ค. 62 ถึง 18 มี.ค. 62 มอบตัวนักเรียน สายชั้นอนุบาล
06 มี.ค. 62 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ป.3 / 2561
28 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 สอบวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
22 ก.พ. 62 กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ