โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ธ.ค. 62 ทัศนศึกษา สายชั้นอนุบาล
09 ธ.ค. 62 ถึง 11 ธ.ค. 62 เข้าค่ายลูกเสือ ป.4-ป.6
เข้าค่ายลูกเสือ ป.4-ป.6
06 ธ.ค. 62 ทัศนศึกษา ป.1-3
25 พ.ย. 62 วันมหาธีรราช 2562
21 พ.ย. 62 ถึง 22 พ.ย. 62 รับประประเมิณภายนอก
28 มี.ค. 62 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6
17 มี.ค. 62 ถึง 18 มี.ค. 62 มอบตัวนักเรียน สายชั้นอนุบาล
06 มี.ค. 62 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ป.3 / 2561
28 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 สอบวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
22 ก.พ. 62 กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ